Sugarin tarjoamissa strategia- ja konsultointipalveluissa yhdistyvät markkina- viestintä- ja sisältöosaaminen. Tarjoamme mm. viestintä- ja sisältöstrategioita sekä raportointipalvelua.

Sugarin vaikuttavuuteen tähtäävä brändimuotoiluprosessi yhdistää uniikilla tavalla insight-, strategia- ja suunnitteluosaamisen niin markkinoinnin kuin viestinnän näkökulmista. Luomme trendi, markkina- ja kuluttajaymmärrykseen pohjautuvan suunnitelman, joka tukee yrityksen päämäärien ja tavoitteiden toteutumista ja luo hyvät lähtökohdat arjen operatiiviseen markkinointiin ja viestintään. Brändimuotoilua tarvitaan lanseerauksien lisäksi silloin, kun yritys haluaa muuttaa sen toiminnan vaikuttavuutta uudistavan brändimuotoilun avulla.

Uudistava brändimuotoilu keskittyy kilpailuedun luomiseen liiketoiminnan positiivisella vaikuttavuudella

Regeneratiivinen brändimuotoilu on seuraava, välttämätön ”vastuullisten brändien” kehitysaskel. Siinä missä kestävän kehityksen suunnitelmat ja vastuullisuusstrategiat ovat monissa tapauksissa keskittyneet yrityksen liiketoiminnan aiheuttamien haittojen minimoimiseen, uudistava brändimuotoilu keskittyy liiketoiminnan positiivisen vaikuttavuuden lisäämiseen. Ilmastonmuutoksesta, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden risteävistä kriiseistä selvitäksemme, ei haittavaikutusten minimoiminen enää riitä. Tarvitsemme uudistavia brändejä, jotka keskittyvät toiminnallaan tekemään enemmän hyvää kuin pahaa, eli positiivisen nettovaikutuksen ihmisiin ja planeettaan.

Uudistavaa ajattelutapaa tulee soveltaa koko liiketoimintaan, aina tavasta kohdella työntekijöitä ja kumppaneita, materiaalien hankintaan, tuotteiden valmistukseen, tuotteiden käyttöön, uudelleenkäyttöön, jakamiseen, korjaamiseen ja kierrättämiseen.

Mitä on regeneratiivinen brändityö?

Regeneratiivinen brändäys on tapa muokata yrityksen liiketoimintaa ja johtaa siitä kulttuuria muuttavia tarinoita. Työ antaa kokonaisvaltaisen näkemyksen brändin roolista yhteiskunnassa ja sen arvosta sosiaalisten- ja ympäristö-ongelmien ratkaisemisessa.

Regeneratiivinen brändityö alkaa sidosryhmien inhimillisten tarpeiden ja toiveiden kuuntelemisesta ja havainnoimisesta. Minkä haasteiden kanssa asiakkaat kamppailevat päivittäin, entä mitkä ovat työntekijöiden tavoitteet ja odotukset yrityksen toiminnalle. Työ vaatii pohdiskelua yrityksen roolista ja sen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön – nyt, menneisyydessä ja tulevaisuudessa.

Sidosryhmien, kuluttajien ja kulttuurissa esiin nousevan teemojen tarkastelu voi antaa uusia näkökulmia yritystoimintaan ja auttaa lisäämään työn merkityksellisyyttä. Se voi paljastaa ennen näkemättömiä mahdollisuuksia tai muuttaa aavistukset ja heikot signaalit strategisiksi suunnitelmiksi.

Kun brändin vahvuudet, tarkoitus ja ainutlaatuinen rooli yhteiskunnassa on selvitetty, kysymme, kuinka yrityksesi voisi antaa enemmän kuin se vaatii ekosysteemitämme? Työ pyrkii yhdistämään sen, mikä on kuluttajien kannalta merkityksellistä yritykselle olennaiseen toimintaan, jotta molemmat voivat menestyä pitkällä aikavälillä.

Regeneratiivinen brändityö voi auttaa integroimaan yrityksen liiketoimintastrategian sosiaalisten- ja ympäristövaikutusten kanssa. Onnistunut uudistuva brändäys jalkauttaa brändin dynaamisena kulttuurin muokkaajana ja positiivisen käyttäytymisen muutoksen mahdollistajana. Regeneratiiviset brändit mukautuvat muuttuviin normeihin ja uusiin mahdollisuuksiin kilpailijoitaan paremmin.

Tutustu caseihin